NGKReebok logo

4 Junie 2020

Geagte broers en susters in die Here Jesus

REËLINGS VIR ONS GEMEENTE IN DIE LIG VAN VLAK 3 INPERKING

Na aanleiding van ‘n kerkraadsvergadering gehou Dinsdag, 2 Junie 2020, wil ons graag die volgende belangrike reëlings onder almal se aandag bring.

 1. EREDIENSTE

Daar is besluit dat eredienste in die kerkgebou voorlopig tot aan die einde van Julie 2020 nie sal plaasvind nie.  Ons is daarvan oortuig dat dit ‘n verantwoordelike besluit is in die lig van die ouderdomsprofiel van ons gemeente en die verwagte styging in Covid-19 infeksies en die daarmee gepaardgaande moontlike sterftes in die volgende twee maande.

Die leraars sal voortgaan om Woensdae en Saterdae ‘n oordenking/erediens-boodskap elektronies per Whatsapp aan lidmate te stuur.  Daar sal voortaan van elke erediens-boodskap ‘n video-opname gemaak word.  Diegene met internet-fasiliteite sal op die gemeente se webwerf (www.ngkreebok.co.za) ‘n skakel vind om die erediens-boodskap op die YouTube-kanaal te volg.      

 1. ANDER GEMEENTELIKE BYEENKOMSTE

Die kerkraad het besluit dat byeenkomste soos Bybelstudiegroepe, huiskringe, die weeklikse gebedsgeleenthede en so meer, ook tot aan die einde van Julie 2020 afgelas word.

 1. BEGRAFNISSE EN GEDENKDIENSTE

Die vlak 3-riglyne maak voorsiening dat begrafnisse en gedenkdienste in die kerkgebou mag plaasvind onderhewig aan streng voorwaardes.  Daar mag byvoorbeeld nie meer as 50 persone teenwoordig wees nie, maskers moet gedrag word en sosiale afstand van 1,5m tot 2m moet gerespekteer word en die kerkgebou moet voor en na afloop van elke diens gesteriliseer word.  Daar mag steeds geen tee/koffie en verversings na afloop van ‘n gedenkdiens bedien word nie.  Gedenkdienste in die vorm van ‘n kleiner familiebyeenkoms aan huis, onder leiding van die leraar, kan ook oorweeg word.

Punte 1 tot 3 hierbo sal DV Maandag, 27 Julie 2020 in heroorweging geneem word deur die dagbestuur van die kerkraad.  Intussen is ‘n taakspan saamgestel om aan die hand van die voorgeskrewe riglyne voorbereidings te tref, sodat eredienste DV vanaf Sondag, 2 Augustus 2020, moontlik hervat kan word.

 

 1. DANKOFFERS

Baie dankie aan elkeen wat steeds getrou hulle maandelikse dankoffers gee.  Diegene wat graag hulle bydraes per koevert wil inhandig kan dit DV Woensdag, 10 Junie 2020, tussen 09:00 en 12:00 by die konsistorie besorg.  Indien lidmate nie van hierdie geleentheid gebruik kan maak nie, kan dankoffers tydens kantoorure by die kerkkantoor inbetaal word.

Ten opsigte van Juliemaand kan dankoffers DV Woensdag, 8 Julie 2020, tussen 09:00 en 12:00 by die konsistorie besorg word.

 1. FINANSIES

Ons is dankbaar teenoor ons Hemelse Vader dat ons tot dusver alle finansiële verpligtinge maandeliks kan nakom.  As gevolg van die feit dat die jaarlikse kermis nie in Maartmaand kon plaasvind nie, word daar verwag dat ons moontlik later in die jaar kontantvloeiprobleme mag ondervind.  Ons doen steeds ‘n vriendelike beroep op lidmate se offervaardigheid.  Die ekonomiese werklikhede van hierdie tyd raak almal nadelig.  Daar word opregte waardering uitgespreek vir almal wat ten spyte van verminderde inkomste, steeds getrou hulle dankofferbydraes gee.

 1. HARTENBOS-DIENSSENTRUM ETES

Die Hartenbos-dienssentrum lewer ‘n waardevolle diens aan senior-burgers in ons gemeenskap.  Middagetes word voorsien teen R35 per ete.  Dié etes word selfs by jou huis afgelewer.  Om van hierdie diens gebruik te maak, word lidmate aangemoedig om as lede van die Hartenbos-dienssentrum te registreer teen ‘n jaarfooi van R120 per persoon per jaar.  Skakel gerus met die dienssentrum se ontvangs by telefoonnommer 044 695 2386 vir verdere navrae.

 1. WINTER BREI-PROJEK

Ons gemeente het in die verlede gedurende die wintertyd musse, serpe, truie en selfs bedsokkies vir behoeftiges in ons gemeenskap gebrei.  Dit was nog altyd ‘n mooi projek om ons liefde op ‘n tasbare manier uit te druk.

Te midde van die inperkingstyd wil ons graag lidmate aanmoedig om weer musse, serpe en so meer, te brei en dit asseblief teen 30 Junie 2020 by die kerkkantoor in te handig vir verspreiding.

Ons is opreg dankbaar teenoor ons Hemelse Vader dat Hy ons tot sover in die inperkingstyd gedra en steeds in ons behoeftes voorsien het.  Ons harte gaan uit na lidmate wat in hierdie tyd siek is, dierbares aan die dood moes afstaan en moeilike ekonomiese uitdagings die hoof moet bied.  Kom ons dra mekaar se laste, soos Gal 6:2 ons herinner:  Kom ons bid getrou vir mekaar, die gemeente, die kerkraad en leraars, asook vir die plaaslike-, provinsiale- en nasionale regering.  Mag God Hom ook oor Suid-Afrika en al sy mense ontferm en ons genadig wees.

LERAARS

 

Namens die Kerkraad


17 Maart 2020

BELANGRIKE MAATREËLS IN DIE LIG VAN DIE CORONAVIRUS

Geliefde lidmate

‘n Noodvergadering van die Dagbestuur van die Kerkraad is Maandag, 16 Maart 2020  gehou.  Al ons blokleiers-, diensgroepvoorsitters en verteenwoordiges van die kermisreëlingskomitee was teenwoordig. 

Die doel van die vergadering was om te besin oor die implementering van die president se aankondiging dat geen byeenkomste van meer as ‘n honderd persone vir ‘n bepaalde tyd mag plaasvind nie. 

In ons soeke na wysheid en ‘n moontlike gebeurlikheidsplan, behoort ons ag te slaan op die opinie van kundiges wat meen dat “sosiale afstand” tans ernstig opgeneem moet word. 

Dit is die beste manier om ons naaste nou lief te hê en die oordragstempo van COVID-19 te vertraag; nie uit vrees nie, maar uit ‘n posisie van verantwoordelikheid.

Na deeglike oorweging is die volgende besluite geneem en wil ons dit graag aan al ons lidmate oordra:

 1. KERMIS 21 MAART 2020

Ongelukkig moet die kermis in die lig van hierdie maatreëls uitgestel word tot ‘n datum later vanjaar.  Alle nie-bederfbare produkte wat vir die kermis ingesamel is, word veilig in bewaring gehou.

Daar sal wel DV Vrydag, 20 Maart 2020 vanaf 09:00 tot 12:00 heerlike druiwe, klein-koekies en beskuit op die stoep by die groot kombuis te koop aangebied word.

Bestellings wat vir droë vrugte geplaas is, kan steeds by Fanie Buys, Mosselstraat 22, Fraai-Uitsig afgehaal word (kontaknommmer 082 906 5599).

Alle vleisbestellings staan ook oor tot die latere kermisdatum.

 1. EREDIENSTE EN ANDER GEMEENTE BYEENKOMSTE

Alle eredienste en gemeentelike byeenkomste word tot en met 14 April 2020 afgestel, wanneer die situasie heroorweeg sal word. Ook die Vrouebediening se beoogde Oggendtee DV Saterdag, 18 April 2020, word uitgestel tot ‘n latere datum.

Die leraars sal poog om Woensdae en Saterdae ‘n kort woord van bemoediging, elektronies per whatsapp aan lidmate te stuur. Hierdie boodskap sal via die blok- en wyksleiers aan lidmate gestuur word.

Kom ons skakel sover as moontlik ook in by die eredienste wat oor die radio en televisie uitgesaai word.

 1. DANKOFFERS

Die afstel van eredienste het ook finansiële implikasies vir die gemeente. Daarom doen ons ‘n beroep op lidmate om maniere te vind om voort te gaan om hulle offers vir die Here te gee.

Ons besef dat lidmate nou nie meer dankofferkoevertjies na eredienste kan bring nie. Ons versoek dat u dit asseblief by die wyksleiers of kerkkantoor (tydens kantoorure) sal afgee.

Lidmate word verder vriendelik versoek, om hulle maandelikse dankoffers sover as moontlik eerder elektronies deur middel van ‘n debietorder of elektroniese fondsoordrag te betaal. Om voorsiening te maak vir die feit dat ons nie vir die volgende aantal weke eredienskollektes sal kan opneem nie word lidmate gevra om dit biddend te oorweeg om hulle bydraes aan te pas.

Hou asseblief in gedagte dat lidmate self debietorders ten gunste van die NG Kerk Reebok by hulle bank kan instel.  Die gemeente se bankbesonderhede verskyn op die jaarprogram.

 1. BEGRAFNISSE EN GEDENKDIENSTE

In tye van verlies wil ons graag met deernis ons meelewing met geliefdes betoon, maar terselfdertyd verantwoordelik optree.  In ons poging om sosiale en fisiese kontak sover as moontlik te beperk word families aangeraai om in plaas van groot gedenkdienste in die kerk te hou, eerder ‘n kleiner familiebyeenkoms aan huis onder leiding van die leraar te oorweeg.  Waar dit wel verlang word, is die kerkgebou steeds beskikbaar. In die lig van die omstandighede kan tee / koffie en verversings vir die huidige nie na afloop van ‘n gedienkdiens in die kerk aangebied word nie.

Die leraars sal steeds voortgaan om sover as moontlik pastorale ondersteuning te bied.   Dit sluit sieke- en hospitaalbesoeke in asook enige ander krisisomstandigheid wat dalk mag ontstaan.

Ons doen ‘n vriendelike beroep op almal om in hierdie tyd te bid vir ons bewaring, beskerming en vir wysheid en verantwoordelike optrede.  Kom ons bid ook vir dokters, hospitaal- en kliniekpersoneel en ook vir die regering.  Mag die Here ook genesing skenk aan diegene wat siek is.

Psalm 91: 1 & 2: “Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here: ‘U is my toevlug en my veilige skuilplek, my God op wie ek vertrou.’”

LERAARS

NAMENS DIE KERKRAAD